PromoStore.bg
Количка

Общи условия за ползване

Общи условия за ползване

Тези Общи условия уреждат взаимоотношенията между Търговеца:

„ПРОМОТУЛС“ ЕООД
Адрес: Гр Асеновград  ул. „Захария“ 
Булстат: 207160408
Телефон: 0877 461 999
E-mail адрес: promostore@abv.bg

и потребителите, които използват електронния магазин www.promostore.bg за покупка на стоки.


I. Терминология

 1. „ОНЛАЙН МАГАЗИН” е уеб сайтът www.promostore.bg, който е собственост на „ПРОМОТУЛС“ ЕООД
 2. „ПОТРЕБИТЕЛ” или „КЛИЕНТ“ e всяко дееспособно лице, което използва онлайн магазина www.promostore.bg и се е съгласило с настоящите Общи условия във връзка със закупуването на предлаганите в електронния магазин стоки.
 3. „ПРОДАВАЧ” е търговец, който продава стоки чрез електронния магазин www.promostore.bg. Продавачът е лицето, с което Потребителят сключва договор за продажба от разстояние на конкретна стока (артикул) в електронния магазин.
 4. „ПОРЪЧКА” е направената от Потребител заявка към електронния магазин www.promostore.bg за покупка на една или повече стоки (артикули).
 5. „ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА” е сключеният от разстояние чрез настоящия електронен магазин - www.promostore.bg договор за покупко-продажба на стока между Продавач и Потребител.
 6. „КУРИЕР” е търговец, който физически доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги.


II. Общи положения

 1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които Продавача предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством онлайн магазина www.promostore.bg. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона Поръчване, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
 2. Идентифициране на Потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на /името на сайта/, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.
 3. Продуктите, които се намират на онлайн магазина www.promostore.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.
 4. След натискане на бутона Поръчване, потребителите се съгласяват да закупят стоките, които са избрали и добавили в количката. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.
 5. Продавачът си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са налични. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица Продавачът уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумата по поръчката (отказ от поръчката) или чрез заместваща поръчка.
 6. Плащанията по поръчката ще бъдат извършвани в български левове с включен ДДС.


III. Доставка

 1. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, Продавачът се освобождава от риска, който се прехвърля върху Потребителя/клиента. Продавача не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
 2. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на Продавача. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, Продавачът не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока.
 3. В случаите когато от Продавача са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Продавача не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
 4. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Продавача се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
 5. При предаване на стоката Потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр в заявлението, но приема стоката при доставка и е на посочения от клиента адрес.
 6. При отказ за получаване на стоката отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката, освен в случаите описани по-долу:
  • Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направената от него поръчка в срок от 2 до 5 работни дни от получаването й, в случай, че стоките са налични на склад.


IV. Гаранционни срокове

Продавачът предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители гаранционен срок на закупената от Потребителя/клиента стока.


V. Доставка извън територията на република българия

В случаи когато при извършване на поръчка е указан адрес за доставка извън територията на Република България, Потребителят/клиентът следва да заплати всички транспортни разходи и митнически и др. такси, свързани с износа.


VI. Права и задължения на потребителя/клиента

 1. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки в Интернет магазина www.promostore.bg.
 2. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
 3. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява Продавача за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
 4. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на онлайн магазина www.promostore.bg.
 5. Всеки потребител, независимо дали е клиент на Продавача се задължава при ползване на услугите:
  • да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
  • да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
  • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
  • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от www.promostore.bg услуги;
  • Да уведомява незабавно Продавача за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
  • да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
  • да не извършва злоумишлени действия;
  • да обезщети Продавача и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;
 6.  Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.


VII. Права и задължения на търговеца

 1. Продавача няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
 2. Продавача има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.promostore.bg.
 3. Продавача има право по всяко време, без уведомяване на потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Продавача да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ПРОДАВАЧА не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.promostore.bg.
 4. Продавача след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).
 5. Продавачът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на Продавачът във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за Продавачът. Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.
 6. Продавача има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите потребители/клиенти, както е посочено в настоящите Общите условия и в политиката на поверителност.
 7. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ПРОДАВАЧА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес: promostore@abv.bg. Продавача събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които Продавача ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.
 8. Продавача не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Продавача не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Продавача
 9. Продавача има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се съхраняват върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.


VII. Лични данни

 1. Продавача гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия и в политиката на поверителност. Продавача защитава личните данни на Потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Продавача може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
 2. Продавача се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Продавача е длъжен да предостави информацията по силата на закона.


IX. Изменения

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Продавача , което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ПРОДАВАЧА се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в уеб сайта си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то Продавача има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.


X. Решаване на спорове

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ПРОДАВАЧА, съобразно българското законодателство.


XI. Алтернативно решаване на спорове

При възникване на спорове, свързани със задължения, произтичащи от договор за онлайн продажба, при които не е постигнато споразумение, Потребителят има право да отнесе спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл.181а и сл. от ЗЗП.

Допълнителна информация относно алтернативното решаване на потребителски спорове можете да намерите в уеб сайта на Комисията за защита на потребителите на адрес https://kzp.bg в секция „АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ“ и в Европейската платформа за ОРС на адрес https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG.Бисквитки

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. Повечето големи уебсайтове също използват този метод.


Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да запаметява вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга.


По какъв начин използваме бисквитките?

Редица наши страници използват бисквитки за запаметяване на:

 • вашите настройки за показване, като например настройките за контраст на цветовете или размер на шрифта;
 • информация за това дали вече сте попълнили проучване за полезността на съдържанието на сайта с цел да не бъдете питани отново;
 • информация дали сте се съгласили или не с използването на бисквитки на този сайт.

Освен това някои от вградените на нашите страници видеоклипове също използват бисквитки, за да събират анонимно статистика за това как сте стигнали до съответната страница и кои видеоклипове сте гледали.

Разрешаването на бисквитките не е абсолютно необходимо, за да може уебсайтът да работи, но ще допринесе за по-доброто му използване. Можете да изтриете или блокирате бисквитките, но ако го направите е възможно някои функции на сайта да не работят както трябва.

Свързаната с бисквитките информация не се използва за установяване на самоличността ви, а образците с данни са изцяло под наш контрол. Бисквитките не се използват за цели, различни от посочените тук.


Използваме ли други бисквитки?

Възможно е някои от нашите страници или подсайтове да използват допълнителни или различни бисквитки от описаните по-горе. Ако това е така, информация за тях ще бъде предоставена на съответната страница с данни за бисквитките. Може да ви бъде поискано разрешение за запазването на тези бисквитки.


Как да контролирате бисквитките

Можете да контролирате и/или изтривате бисквитки когато пожелаете - за повече информация вижте aboutcookies.org. Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на вашия компютър, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират. Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят.